DALYVIŲ ĮSPŪDŽIAI

 • Aušrinė Širvinskienė (ŠVYTURYS) rašo:
 • Dalia Skrinskaitė-Viskontienė (VOLUNGĖ) rašo:
 • Rita Čyvaitė-Kliorienė (EXULTATE) rašo:
 • Edmundas Petrauskasir ir Londono PAŠVAISTĖS likučio penketukas rašo:
 • Ona Pučkoriūtė-Zalensas rašo:
 • Skaidra Kempkowska writes:
 • Kristina Vidžiūnaitė (17 m.) writes:
 • Dalia Armonienė writes:
 • Roma Degesienė writes:
 • Joan Nasvytis (wife of choir member Algirdas Nasvytis) writes:
 • Anika Muliolytė (14 m.) writes:
 • Kristina Vidžiūnienė writes:
 • Barbara Taraška writes:
 • Kelly Kijauskas writes:
 • Dalia Armonienė rašo:
 • Zita Maščinskienė rašo:
 • Anthony Intas writes:
 • Aušrinė Širvinskienė (ŠVYTURYS) rašo:

  Mieli Kristina Klioryte, Aleksandrai Stankevičiau, Romai Jonušoni ir visi dirbę ir prisidėję prie šios šventės. Mes nežinom jūsų vardų, bet žinom, kad kiekvieno iš jūsų įdėtas darbas šį šventinį savaitgalį padarė tokį nuostabų, kad jau grįžę į namus vis dar alsuojam gera energija, džiaugsmu ir begaliniu dėkingumu, kad galėjome būti dalis šios nuostabios šventės.

  Ačiū, ačiū jums visiems.

  Šis savaitgalis dar kartą patvirtino lietuvių patarlę: - geriau neturėk šimto litų, bet turėk šimtą draugų ir busi žymiai turtingesnis!

  Po šio savaitgalio esam Milijonieriai 🙂🙃🙂!!

  Ir už tai begalo dėkojame Jums!

  Jums tikintiems, kad šokis ir daina jungia mūsų sielas, dirbantiems dėl mūsų bendros ateities ir svarbiausia mylintiems tai ka darot vardan Lietuvos ir lietuvybės.

  Bravo! Bravo! Bravissimo!

  Su meile, džiaugsmu ir dėkingumu Cleveland'o Švyturiečiai.

  Ššššš.... vyturys!
  Ššššš.... ventė!
 • Dalia Skrinskaitė-Viskontienė (VOLUNGĖ) rašo:

  Kaip vežimas lekia su žirgais per žalią mišką, lengva sėdėti, žiūrėti į dangų, klausyt paukščių čiulbėjimo ir džiaugtis gyvenimu! Na, o kartais, ratai sugirgdža ir vežimas sustoja kuriam laikui! Bet aš pilnai tikiu, kad mūsų seni dievaičiai, nors ne visuomet suskuba, mūsų neapleidžia ir padeda važiuoti pirmyn.

  Ir štai, turime Kristiną Kliorytę ir Aleksandrą Stankevičių, kurie mus taip mielai ir puikiai toliau veža ir neleidžia, nei vienam, ieškote kito vežimo ar žirgų. BRAVO! Žinoma, vežimas nebereikalingas jeigu nėra kas jame sėdi, o vėl turime PUIKU jungtinį chorą (Montrealio BALSAS, Toronto VOLUNGĖ, Clevelando EXULTATĖ, Otavos ARIJA ir Londono PAŠVAISTĖ).

  Nuoširdžiai sveikinu Kristiną, Aleksandrą (Montrealio BALSAS), Rita (Clevelando EXULTATĖ), Adrija McVicar (Otavos ARIJA) ir Edmundą Petrauską (Londono PAŠVAISTĖ) paruošusius savo choristus. Lenkiu savo galvą prieš visus CHORISTUS, kurie "traukė iš sirdies"! Man buvo DIDELĖ ŠVENTĖ ir linkiu toliau - PIRMYN!
 • Rita Čyvaitė-Kliorienė (EXULTATE) rašo:

  EXULTATE choro vardu reiškiu didžiausią ir nuoširdžiausią padėką Kanados lietuvių dienos vyriausiems organizatoriams, Kristinai Kliorytei ir Aleksandrui Stankevičiui, už visą darbą ir triusą organizuojant Kanados Lietuvių dienas minint Kanados 150 m. jubiliejų!

  Šešių valandų bėgyje sugebėjote pristatyti Lietuvos kultūrą, dainą, šokį, meną, rankdarbius, valgį o svarbiausia lietuvių dvasią 4,000 žmonių miniai, tiems, kurie gal iki tol net nežinojo, kur žemėlapyje rasti Lietuvą.

  Kaip buvo gera būti su jumis, savo dalyvavimu pagerbti mūsų draugus, Kanados lietuvius, pajusti vienybės, pasididžiavimo savo kultūra ir meilės Lietuvai jausmą.

  Dar kart patyrėme ką galima atlikti, kai visi dirbame kartu! Nėra žodžių tinkamai išreiškti tai, ką dovanojote mums visiems ir Lietuvos tautai. Džiaukitės ir didžiuokitės savo atliktu darbu! NUOŠIRŽIAUSIAI SVEIKINAME JUS!
 • Edmundas Petrauskasir ir Londono PAŠVAISTĖS likučio penketukas rašo:

  MIELIEJI - ALL - VISI dirbę gelbstint KRISTINAI ir ALEXANDRE - VALIO 3X !!!

  Niekad jau … pakartotinai.

  Kreipiuosi tačiau asmeniškai į ABSOLIUČIĄ stebukladarę KRISTINĄ : …..… ESI DIEVO DOVANA.

  TĖRA LINKĖTI VISA, VISA … ir žymiausiai SVEIKATOS … kad palaimingos jėgos neišsektų.

  Po arti 9 val. auto visi saugiai radom savo lizdus, ir ilgokai dar saulėtuose prisiminimuose.
 • Ona Pučkoriūtė-Zalensas rašo:

  Buvo didelis džiaugsmas, malonumas ir garbė dalyvauti mūsų draugų kanadiečių šventėje. Puikus dainų ir šokių repertauras. Sodriems vyrų balsams nenusileido skambūs ir skaidrūs moterų balsai. Viskas pynėsi, keitė vienas kitą, papildė ir virpėjo ore! Ypač harmoningos dainų vietos tiesiog šiurpuliukais ėjo žiūrovų ir pačių atlikėjų kūnais. Visos trys dirigentės buvo viena už kitą geresnės. Kiekviena turėjo savo stilių ir braižą. Niekas iki šiol nebuvo matęs dirigentės, kuri chorui dirigavo ne tik horizantalioj, bet ir vertikalioj pozoj. Tai buvo taip žavu, betarpiška, komiška ir įspūdinga! Amerikos ir Kanados chorai tikrai gerose, profesionaliose rankose!

  Šokėjų gretos savo rūbų margumu, šokio nuotaika, gyvybingos energijos užtaisu puošė visą šventę, jungė dainą, šokį ir žiūrovus į vieną visumą. Tai mūsų visų šventė, šventė pabūti kartu, pasidžiaugti, kad esame lietuviai, kad turime seną ir garbingą praeitį ir stengiamės išlaikyti, tęsti savo tradicijas, kalbą ir savo vienybę!

  Lietuviais esame mes gimę,
  Lietuviais norime ir būt.
  Tą garbę gavome užgimę,
  Jai ir neturim leist pražūt!
 • Skaidra Kempkowska writes:

  As a chorus member, it was so much fun to stand on stage and watch the crowd smile, clap and genuinely enjoy themselves. It was great to join in with the other chorus groups and sing together as one. There was at one time an age range of 80+ years on stage. From 5-87! It made me so happy to sing songs from the homeland while watching dancers dancing and bringing the songs to life.
 • Kristina Vidžiūnaitė (17 m.) writes:

  It was empowering to sing in such a close-knit group. Everyone, even those not in Exultate, made me feel like family. Concert was beautiful and able to connect to people even though some can not understand the language. Listening to the music creates a warm feeling. :)
 • Dalia Armonienė writes:

  My nephew, Thomas Nasvytis, came all the way from Washington D.C. to see the program, and he really liked all of it even though he had to stand for 6 hours.
 • Roma Degesienė writes:

  From noon to 5:45 p.m. Cleveland was well represented by Exultate's three performance with other groups to the multiple folk dances of Švyturys in the elegantly coordinated Lithauanin costumes.

  The Lithuanian celebration was a total success - there were so many spectators that the pavilion was not only filled to capacity, but there was a line of people waiting to get in.

  The creativity of the organizers, Kristina Klioryte, and Aleksandras Stankevicius, was clearly evident in every detail - from the specially stamped bags to the creative yellow, green and red wristbands. This energy and enthusiasm was contagious. It was felt by the toddlers dancing in the aisles and the seniors swaying to the music of the youth.

  All in all a memorable experience.
 • Joan Nasvytis (wife of choir member Algirdas Nasvytis) writes:

  I thoroughly enjoyed the entire Lithuanian Heritage Festival. The beautiful songs and music. The stunning choreography of the many dancers. The "jazzy" set performed by Rita's daughter and her singers. The delicious food. Unique and affordable crafts. I sensed such a spirit of love of tradition, national unity and Lithuanian pride. Ottawa is an amazing city. I'm so glad to have been included (as an honorary Lithuanian!) in this most memorable event.
 • Anika Muliolytė (14 m.) writes:

  Sharing out music with non-Lithuanians felt really special. Singing with all the other people and choirs created a really happy feeling. I met so many amazing people and made many new memories that I'll never forget.
 • Kristina Vidžiūnienė writes:

  Seeing all different generations connecting, toddlers conducting along with Rita Klioriene - timeless.
 • Barbara Taraška writes:

  The 150th cultural event in Ottawa, CA, allowed spectators to experience Lithuanian culture through food, dance and song. As a choir member, I enjoyed singing with the combined choirs, especially the second set when we had fun with the folk songs by ad libing. Our director, Rita, encouraged us as she directed us. On the bus ride home we sang our songs just for fun and the bus reverberated with song. Exultate members were "Viena šeima" of singers and friends.
 • Kelly Kijauskas writes:

  For me, originally a non-Lithuanian, the Heritage of the songs and dances overwhelms me with emotion. It has been wonderful to have been part of this for almost 25 years.
 • Dalia Armonienė rašo:

  Buvo džiugu matyti kiek jaunimo dalyvavo programoje.
 • Zita Maščinskienė rašo:

  Gamta padovanojo puikų orą, choristai priimti labai draugiškai, puikios sąlygos laisvalaikiui. Gražiai suruošta programa suderinta su galimybe pasibendrauti, susipažinti su kitų miestų lietuviais banketo meto ir sekančią dieną barbeQ metu, susipažinti su miestu.
 • Anthony Intas writes:

  Thank you for reminding me how much fun It was to be involved in a dance group and participate in community events over 40 years ago. It was wonderful to see so many people I knew from that time and to make new friends.

Go to top